Навигация

КАТ

Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР Кюстендил

Свидетелства за регистрация на ППС:

От м. декември 2003г. е въведен нов образец на свидетелство за регистрация на  ППС (СРППС). Новото СРППС се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика.
 
Първата е голяма почти колкото лист хартия и в нея са нанесени всички изискуеми данни за превозното средство и собственика. ДРППС част І  трябва да се съхранява от собственика и да се представя при необходимост.
 
СРППС част ІІ е с големината на лична карта. Съобразно изискванията на ЕС, тя е с много повече защити срещу фалшифициране - има два холограмни стикера и е изработена от специална хартия. Тя служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги. Тази част от СРППС трябва да се представя при проверка на пътя.
 
Подмяната на свидетелствата от стария образец с новите бланки се извършва при конкретна промяна в регистрационното състояние на ППС .
При загубване на първата част или на двете части от свидетелството за регистрация на ППС се подменят и регистрационните табели.
От 01.06.2006 г. е въведен и нов образец регистрационни табели, съдържащи графично изображение на българския идентифициращ код “BG” и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон.

 Услуги по регистрация и отчет на ППС и собствениците им
 
- Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) върху ППС
- Временно спиране от движение на регистрирано ППС по искане на собственика
- Пускане в движение на ППС
- Регистриране на рекламен надпис и емблема на ППС
- Първоначална регистрация на ППС
- Зачисляване на ППС от друг регион в област Кюстендил 
- Промяна собствеността на ППС, регистрирани в област Кюстендил
- Промяна на регистрационен номер
- Издаване на транзитна регистрация
- Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС
- Прекратяване на регистрация на превозното средство
- Подмяна на регистрационните талони
 
  За ползване на всички услуги по регистрация и отчет на пътно превозно средство собственикът или упълномощено от него лице се явява в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Кюстендил  или в “РТК Дупница” гр. Дупница.
Издаване на временни регистрационни табели на фирми, извършващи внос и продажба на ППС.

Издаване на свидетелства за управление на МПС
 
Свидетелство за управление на МПС се издава при:
- Първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС
- Придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория
- Възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки
- Подмяна на стар образец на свидетелството за управление на МПС с нов
- Подмяна, поради изтичане срока на валидност
- Подмяна, поради промяна в данните на водача
- Издаване на дубликат на СУМПС, поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба
  В РУ “Полиция” при ОДМВР гр. Кюстендил се приемат заявления за издаване на СУМПС само при подмяната им поради изтекъл срок на валидност. Връчването на готовите свидетелства в този случай става в същото РУП. Във всички останали случай заявления за издаване на СУМПС и връчването им става в сектор “Пътна полиция” в гр. Кюстендил.
 
Други документи, издавани от сектор “Пътна полиция”:

Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Издаване дубликат на контролен талон
Издаване на удостоверение за правата и наложените наказания като водач на МПС
 
При получаване на новия документ за управление на МПС, водачът трябва да представи старото свидетелство. Ако гражданинът не може да представи старото свидетелство, при получаване на новия документ, той попълва декларация по образец за изгубено, унищожено или иззето от органите на МВР свидетелство за управление на МПС. В тези случаи на лицето се съставя АУАН по Закона за българските лични документи и се налага глоба в размер от 30 до 200 лв.

   Контролни точки:
 
  
Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение
Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва: 1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) - 10 контролни точки; 2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) - 15 контролни точки; 3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) - 12 контролни точки; 4. за управление на спряно от движение моторно превозно средство или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 контролни точки; 5. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 ЗДвП) - 5 контролни точки; 6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 12 контролни точки; 7. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) - 8 контролни точки; 8. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 контролни точки; 9. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 6 контролни точки; 10. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 6 контролни точки; 11. за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 контролни точки; 12. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) - 6 контролни точки; 13. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) - 8 контролни точки; 14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) - 8 контролни точки. (2) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Отнемане на точки, загуба на правоспособност:
 
Максималният размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39.
За всяко констатирано нарушение, с връчване на наказателното постановление се отнемат точки.
Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор "Пътна полиция" свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Възстановяване на отнетите точки:
 
Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрез полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.
 
Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:
Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля този лимит.  
Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:
Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки.

Електронен фиш (Извадка от ЗДвП):

чл. 189, ал. (4) При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.
Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на електронния
фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша.
(8) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.
(9) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При плащане на глобата, наложена с електронен
фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
(10) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влизат в сила електронните фишове, които:
1. не подлежат на обжалване;
2. не са обжалвани в срока по ал. 8;
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
(11) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.


За повече информация на тел. 078 557 414 - началник сектор; Регистрация на ППС - 078 557 443, 078 557 435; Издаване на СУМПС - 078 557 451, 078557 457; Издаване на НП - 078 557 626 и 078 557 453, издаване на фишове - 078 557450, 0780557 447 

гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" №269